بــه ســلامتـی سیـگـارم کـه بـهم یـاد داد عــاقبت ســوختن واســه یــه نـفــر ، زیـر پـا لـه شدنــه !
Home ProFile Links Archive DesigN
BaCk

ســــلام دوســـــتای گلـــــم مـــــن اومـــــــم مـــمنون ک واسم نظــــــر گذاشـــــتین و فـــــراموشــــم نکـــــردین

کسایی ک منــــو ب دلیــــل ایــــنکه نبودم از لیـــــنکا پـــــاک کردن remove میشـــــن....

دیگــــه هستم ....


برچسب‌ها: BaCk
+ نــــــــفس
نفـــــــــس
دخـــــتر کـــبریــــت فـــــروش را یــــــادت هســـــت ؟
او کــــبریـــت را پـــشت بـــه پـــشت روشـــن میــــکرد ، مـــن امــــا سیـــــگارم را …
مــــن و او هـــــر دو دنــــبال خـــاطـــره هـــایـــیم …
او از ســـردی هـــوا مـــرد امـــا مــن طـــولـــی نـــمــیکشـــد … نـــگـــران نــبـــاش ؛ هـــمه وجـــودم ســـردی هـــوای تـــوســـت !
 

آدم بــــرفــی هـــم گفــــت : تــــو بـــه جـــای هـــویـــج بـــرایم سیگــــار بـــگـــذار ، خــــودم از پـــس بـــهار بـــر مـــی آیـــم !

یـــک نـــخ آرامــــش دود مــیــکنم بــــه یــــاد نــــاآرامـــی هـــایــــی کـــه از ســــر و کـــول دیـــروزم بـــالا رفــــته انـــد …
یـــک نـــخ تنهـــایــــی بـــه یـــــاد تـــــمام دل مشغـــولـــی هـــایــــم …
یــــک نــــخ ســــکوت بـــه یــــاد حرفهــــایــــی کــــه همیـــــشه قــــورت داده ام …
یــــک نــــخ بغــــض بــــه یــــاد تمــــام اشـــــک هــــای نـــریختـــــه …
کمــــی زمان لــطـــفا ، بــــه انــــدازه یـــک نـــخ دیــــگر ، بــــه انــــدازه قــــدم هــــای کــوتـــاه عــقربــــه …
یــــک نــــخ بیشــــتر تــــا مـــــرگ ایــــن پاکــــت نمـــانده !

از آن ســیـــگـــارهـــای روی لــبـــت هـــم بـــرایـــت کــمــتر بـــودم کـــه تـــوانــــستی بــــه ایـــن راحـــتی تـــرکـــم کـــنی !

یــــک کــــام ، یـــک نـــــخ ، یـــک پـــاکـــت ، یـــک جوانــــی ، یـــک عــــمر …
ایــــن تــــاوان سنــــگــین اشتــــباه مـــن اســــت !

عشــــق مثلــــه سیگــــار میمونـــــه ، اگــــه خـــامـــــوش بــــشه میـــتونـــــی دوبـــــاره روشــــنش کنـــــــی امـــــــا هیــــــچ وقـــــت دیگـــــه اون مــــزه ی اول رو نـــــداره …

خــیـــالــــت تــحــقــــق مـــی یـــابــــد بـــا کــــمی تــنـــهایـــی و پــــاکتــــی سیگـــــار

مــــن و سیگـــــار درد مشـــترکـــیم …
از هـــردویــــمان کســــی خـــوب کــــام گــــرفــت و بـــعد زیــــر پا لـــه کـــرد درســـت زمـــانـــیکه بـــه آخــــر رســـیدیــــم !

بــــعضی‌ آدمــــا بــــا چـــشاشـــون گــریــــه نمیکــنـــن ، پــــا مــیشـــن یــــه سیگــــار بــــر مـــیدارن و مـــیرن تــــو بــــالکـــن …

تکلیـــــف گفتـــنی هــــا کــــه معلـــــوم اســــت …
زحمــــت نگفتنــــی ها هـــــم مــــی افــــتد بـــــر گــــــردن سیگــــــار

خاکـــــستر سیگـــــارم را بـــه تــــو تـــرجــــیح دادم چــــون کــــه او تنــــها حنــــجره ام را بـــــه آتـــــش کشیـــــد و تـــــو وجـــــودم را …

تنهـــــــا سیگــــــارم غــــم مــــرا میفهمــــد ؛ همپــــای مـــن میــــسوزد و دم نمــیزنــــد …

تــــو کــــه نیستـــی انگــــار دنیـــــا نیســــت …
هیــــچ چــــیز و هیچـــکس بـــــا مــــن راه نمـــی آیــــد در نبــــودت ! نــــه دلــــم و نـــــه نفسهـــایــــم …
ایــــن جـــور وقـــــت هــــا فــقــط چشمـــانـــــم خـــوب اشــــک میـــریزنـــد و سیــــگار هایــــم قــــشنگ دود میکنـــند …


بـــــارون ، بــــوی نــــم دار ، شـــــب بیـــــدار ، ســــاز سیگـــــار ، دود گیتــــار !
ایــــن منــــم دوبـــــاره ایــــن بـــــار ! سیگــــار پشـــت سیگــــار . . .
چـــــهره ات روی دیـــــوار ، چشمــــای مـــــات و نـــــم دار ، بغــــض در گلــــو گرفتــــار !
دســــت بــــه قلـــــم بیــــدار ، یــــاد روز دیــــدار ، اســـیر و بیمــــــار ، تـــــو و شـــــراب و گیتـــار . . .
دل زیــــــر آوار ، خــســــته و بیـــــزار ، آه بسیـــــار ، دنیـــــا تیـــــره و تــــــار . . . !
سیگـــــار پشـــت سیگــــــار . . .
نفـــــس هایــــت را پُـــک مــــی زنــــم !
ریـــه هــــایم غـــرق بوســــه می شـــوند

تنـــهایــــی یعنــــی؛
یـــه بغــــض کهنــــه..
یـــه چشــــم ِخیــــس..
یــــه مـــوزیــــک لایـــــت…
یــــه فنجــــون قهــــوه ی تلـــخ..
و یــــه پــاکــــت سیــــگار…


خاکســــتر سیگـــــارم را از پنــجره بـــه بیـــرون میــریــــزم…آی آدمهــــا دنیــــای شـــما زیــــر سیگــــاری مـــن اســـت!

چقــــدر تلــــخ بــــود کــــودکیــــم !
کـــــه ســــیـــگار را قـــاتــــل پــــدرم مـــی دانستـــم و چقــــدر ســـخـــت اســــت امــــروز کـــه قــــاتــل پـــدرم را روزی هــزار مــی بــوســم

وای از روزی کـــه شـــریـــک خـــاطـــره هــــات یـــه شـــماره خـــامـــوش بـــاشــه و یــه ســیــگـار روشــن…


برچسب‌ها: سیگار, تلخ, پاکت, سوختن
+ نــــــــفس
نفـــــــــس

ســــــلام  آپ  شــــــــدم  ی چندتا از متـــــن ها ک دوستم بهم داد شــــاید قــــدیمی بـــــاشه امــــا ب نظــــــرم عالیــــــه 


خــــندیـــدن خــــوب اســـت.............قـــهقـــهه زدن عــــالیــــــست...................

گریـــــــه ادم را ارام مــــــیکند.........................

.............امــــــــا..................

لعنـــــت بــــه بــــغــــض........................


دانـــه هـــایـــــی از عـــشــــق کـــــاشــــتم!خــــوشــــه هــــایـــی از غــــم بــــرداشــــتم!

خــــیـانــــت...

تـــــکرار...

و رویـــــش نــــفـــرت


مــــی گویــــند : شــــاد بـــنـــویـــس ...نـــوشــــته هــــایـــت درد دارنـــــد!

.

.

.

و مــــن یــــاد ِ مــــردی مـــی افــــتم ،

کــــه بــــا کـــمـــانـــچـــه اش ،

گـــــوشــــه ی خــیـــابـــان شـــاد مـــیـــزد...

امــــا بــــا چشــــمــهای ِ خــیــــس


گــــاهـــی فــقــــط بـــایــــد؛سیـــــگــــاری بگــــذاری روی لــــب هـــایــــت

یــــقـــه هــــای پـــــالتــــو ات را بــــدهـــی بــــالا

دســـتهــــایـــت را بـــکنی در جیــــبت و

بــــــــــروی


تـــنـــگی نـــفســـت را نــــینـــداز گــــردن آلودگــــی,بچــــه نیــــســــتم, فـــهمـــــیدم دلـــــیل نـــفس نـــــفس زدنــــهایــــت را...!!راســـتش را بــــگو؟!! دلــــت کجـــــا گــــیر کــــــرده؟؟؟


گــــلویــــم درد داردتــــــازگــــی هــــا بـــغـــض کــــردنــــم عــــادی نــیـــست

خـــیلـــی وقـــتـــها پیــش آمـــده کـــه از تــنــهــایـــی

حـــال و هــــوایــم بــــارانـیــســت

امــــا انــــگار ایــــن بـــــار

ســــوز، ســــوز دیــــگریــســـت...

مــــی خــــواهـــم از انـــبـــاشـــته غـــم هـــایـــم

خــــانــــه ای بــســـــازم

بـــگـــذار دیــــوار آشـــیانــــه ام

ســـرشــــار از عــــکس تــــو بــــاشــــد

آب و غــــذا هـــم لازم نــــدارم

هـــر روز بــــرای نبــــودت فــــراوان غــــصه مــیــــخورم...

بــــرایــــم کــــافیـــــست!!..!!

کـــــاش مــــیفهــــمــیدی کــــه آن تـــــب کــــردنَـــم

آن رنـــــگ عــــوض کـــردنَــــم

تــــمـــام بـــرای تــــو بــــود...

بــــرای نــبـــودت

نــــه از گــلـــو درد..
 نوشتـــــه بــــود:«ذهــــن تــــو مـــریــــض اســـــت»نــــه! بــــیا ذهـــــن هــــای مریــــض را بــــرایـــت مــعــنی کــــنــم

ذهـــــن مریــــض آن اســـــت کـــــه بـــه بـــهـــانـــه ی شلــوغــــی متـــــرو وبــــه بهـــانــــه ی تـــرمـــز خـــــودش را بــــه زن ها مــیمـــالــــد!!!

ذهــــن مریـــض آن اســـت کـــه بــــه بــــهانــــه ی جــــا نبــــودن در اتـــوبــــوس خــــودش را بــــه زن هــــا مــــی چســـبانــــد!!!!

ذهــــن مریــــض آن اســــت کــــه وقتــــی دختــــری کــــنار خـــیابــــان در انتـــظــــار تــــاکســـی ســـت از او قـــیمــــت مــــی پـــرســــد!!!!(هـــرکــــی معـــنی ایــــن جـــمله رو فهــمـــید بشینـــه گریـــــه کنــــه...)

ذهـــن مـــریـــض آن اســــت کــــه شـــیــطــنت خـــاص زنــــان را فــــاحشـــه گـــری مـــی دانـــد!!

ذهـــن مـــریـــض آن اســـت کــــه کوچکتـــریــــن لبــــخـــند زن را درخـــواســــت س.ک.س مـــی دانـــد!!

ایــــن جـــا مــــرد هــــایــــش از کمبــــود همــــه را فــــاحــــشه مــــی داننــــد جــــز مــــادر و خواهــــر خویـــش.....


 کســـانـــی کـــه بــــه جــــای فـــریـــــاد زدن ســـکـــوت مـــی کننـــد،روزی بــــه جـــــای صبـــــر کــــردن در را بــــاز مـــی کنـــند و میـــرونـــد...


 در زنــــدگــــی بـــه کــســـانـــی دل مـــی بنـــدیـــم کـــه نــــمی خـــواهنـــدمـــان و از وجـــود کــســانـــی کـــه مــــی خـــواهـــنــدمـــان بـــی خـــبـــریـــم ، شــاید ایــــن باشــــد دلـــیل "تنهـــایــــی" مـــان


 ♥صـــدای گـــرمــــی تــــوی گـــوشــــم اســــت کــــه پـــس از شـــنیــدنـــش از جـــا مــی پـــرم و حـــواس خـــودم را پـــرت مـــیکــــنم امـــا بــغضـــی کـــه گلـــویــــم را میـــگیــــرد مــــرا بـــــه یـــــاد♦نــــارفیـــــق♦ 

مـــی انــــدازد.


ﺧــــﺎﻃـــﺮﻩ الــکل نیـــست ﻛـــﻪ ﺑـــﭙـــﺮﻩ !ﺧــــﺎﻃــــﺮﻩ ﺧــــﺎﻃــــﺮﻩ س ! مـــی مـــونــــه ﻭ دمــــار از روزگــــارت در مـــیـــاره 


چــــــرا هــــر بــــار کـــــه بــــا خــــودم مــــی گـــــم --- بــــه جـــهــنم کــــه رفــــت بــــاز

بغـــض گـــلومـــو مـــی گیـــره


مـــن یـــک عــــذرخـــواهـــی بـــه "خــــودم" بـــدهکـــارم!!!

بـــرای ایــنـــکه احـــســاســـاتــی بـــودم

بـــرای اینــکه یــــک رو بــــودم

بـــرای ایــنـــکه غــــرورم را شکــستم

بــــرای اینکـــــه انســــان بـــــودم . . .

..."خـــــودم" ...

منــو بـــبخــــش


ی وقتـــایــــی کــــه دلــــت گرفتـــه بغــــض داری اروم نیــســتی!دلـــت بــــراش تــنـــگ شــــده...حـــوصـــلـــه هیــــچ کســــو نــــداری!

بــــه یـــــاد لحـــظــــه ای بیفـــت کــــه:

اون هـــمـــه ی بــــی قــــراری هــــای تـــورو دیــــد امـــــا...

چشمــــاشو بســت و رفــــت


مــــــــرد کسی نیست که گریــــــــه نکنه مرد کسیه که به گریــــــــه نندازه


میگــفــت عاشـــق صــــدامه، صـــدای خــنـــده هــــام، شــــب تــــا صـــب نمیـــذاشــــت بخـــوابــــم کــــه دلــــش واســـم تنــــگ میشــــه ولــــی مــــوقع رفــــتن حـــتی نخــــواســــت صـــدامــــو بـــشـــنوه!!!شـــایـــــد تــــرسیـــده گــریـــــه کنــــم و بــــاز دلــــش بــــه رحــــم بیـــــاد

 دیگــــه نـــه بــــحث میـــکنـــم

نــــه تـــوضـــیــح مـــیخــــوام

نـــــه تــــوضیــــح مــــیدم

نــــه دنبــــال دلــــیل میگــــردم

فقـــــط میبـــینـــم ، ســکـــوت مـــیکنــــم و!...فــــاصلــــه میگــــیرم


هیـــــچگــــاه فکــــر نمیـــکردم اینـــقــــدر گــــران قیــمــــت بـــاشــــم.....بــــه هــــرکــــس رســیـــدم...

"مـــــــــــرا"فـــروخـــت.... ســـکـــوت مــــی کــنـــم .......

شــــایــد بــــا ســـکـــوت مـــــن تــــو بیــــدار شـــــوی ...........


سياهــــى لبهـــايــــم ازســيگـــــار نيســت،

سيــــاه پــــوش هـــــزارحـــــرف نـــگفتـــه اســــت 


دیـشـب خـدا آهـسـتـه درِ گـوشـم گـفـت:

دیــــــگـــــه بـــَـســــــه...

بـاران از اشــک هــایــت خــجــالــت مـی کــشــد


مــیخـــواهـــى بــــروى؟نـــــرو…

بـــمـــان…

مـــیشـــکــنم…

خـــــرد میــشـــوم…

کــــم مـــــی آورم…

پــــس بگــــذار بـــــند کفشــــهایــــت را هــــم مـــن ببــــندم…

تـــــو هــمیــــشه ســربــلنـــدبــــاش


 وقتــــی مــی گویـــمـــ : برایـــمــ دعــا کــــن یـــعنـــی کـــمـــ آورده امـــ . . .یــعنــــی دیــگـــر کـــاری از دستـــ خـــودمـــ بــرای خـــودمـــ بـــر نــمــی آیــــد 


خــیــلـــی ســخــتـــه از کــســــی کــــه دلــــش میـــخـــواد واســـه هــمــه بـــاشـــه و عـــام بــاشـــه ...

بـــخـــوای کــــه فـــقـــط واســــه تــــو بــــاشـــه و خـــــاص بـــاشــــه 


زنـــدگیـــم چــــه تـــلـــخ شـــده٫هـــــر کـــه را دوســــت داشـــتــم خـــیانـــــت کـــرد!!!بـــهــتر اســــت دوســــت نـــداشـــتــه بـــاشــــم تــــا دوســـــت داشــتــنــی بـــــاشـــــم...


برچسب‌ها: درد, سیگار, تنهایی, دروغ
+ نــــــــفس
نفـــــــــس

بــــرو کـــه ارزش مــــن بـــالـاتـــر از تـــو اســت ،

تــمـــام غـــصه هــاي دلــــم از عــــذاب لحـــظه هــــاي بــــا تـــو بـــودن اســـت.

 


دیـــــــگر

استــفــاده نمی کنــم

از میــم مالکــیـــت !!!

شـــب بـخـیــــــر

عـزیــزش

از غـــم نــميــنويــســم ، امـــا دلـــم پـــر از غـــم اســـت ،

از اشـــک نــمــيــنويـســم امـــا آن قــطـــره هـــايــي

کـــه از چــشــمــانــم مــيـــريــزد نـــامــش اشـــک اســـت.

بـــرو کــه ديـــگر دوســتــت نـــدارم ،

راسـتـــش را بـــخـــواهــي دلـــم را بـــه تــنــهايـــي هـــديه داده ام.

بــــرو کــه ديـــگر بـــرايـــم عـــزيــزتـــريــن نــيســتــي ،

قــلــب مـــن بـــازيــچه دســـت تـــو بـــود ، تـــو بـــرايـــم هيـــچــکس نــيــســتــي.


آدامــســمو بــا اون هـــمـه “شـــیـــک” بـــودنـــش بـــعد نــیـــم ســــاعت زیـــر کـفشــم لــه مـــیــکــنم
تـــو کـــه جــــای خـــود داری

بـــه بـــعــضــیا بـــایــد گــفـت بــى زحـمــت دســـت بــه دســت خــودتــو گــموگــور کــن نــبــیــنــمت …

مــیــپذیـــرم کــه اگـــر عــشــقت یـــک بـــازی بـــود ،ایـــن بـــازی را مـــن بـاخــتـــم !

ایـــن رســمش نــبـــود ، تـــو در ایـــن بـــازی یـــک قــلــب را شــکـســتی !

نمــیـــخــواهــم بـــگویــم کـــه غــمـگـیـنم ، نــمـیـخــواهــم احــســـاس کــنــم کــه نــا امــیــدم ،

مـــن یــک قــلب شــکـســته در ســیــنه دارم ،

قـــلـــبـی کـــه مــدتــهــاســت گــرفــتـــار یـــک سکـــوت بـــی پـــایـــان اســـت...


اشــتــبــاه مـــن امــــلایـــی بــــود ،
مـــن فــقــط او را هــمــدرد نـــوشـــتم ،
گـــویا او هـــم ، درد بــــود …

 


از شــبـــاهتــتون فــهمــیدم کـــه تـــو نــســبــتی بــا گـــاوآهـــن داری !
اومـــدی ، زنـــدگیـــمو شـــخم زدی ، زیـــر و رو کـــردی رفـــتی …


بــــاطـــریِ مــــوبـــایـــل مــــن …
مـــونـــدگــاریـــش بــیــشــتر از ” relationshipe ” بــعــضـی رابــطــه هـــاســت !


بــعــضـی وقــتــا لازمــــه گــیــاه بـــاشــی و فــتــوســنــتز کـــنی ولـــی مـحــتــاج بــعــضــیا نـــبــاشــــی !

فـــریـــاد میـــزنـــم تـــا تــمـــام پــنــجــره هــای خـــامـــوش

بـــا فـــریـــاد مـــن روشـــن شـــونـــد

و بــگـویــنــد ایـــن دیـــوانــه کـیــســـت؟

 

هــمـه چــیـــز عـــوض شـــده جـــز تـــو
تـــو از اول هـــم عـــوضـــی بــــودی …


احــتـــرام مـــن نـســبــت بــه تــو…
بـــه تــنــت زار مـــی زنـــد!
بـــایــد کــمــی از پــهلــوهــا بــرایــت تـــنــگش کــنــم؛
تــــا کـــمی انـــدازه ات شـــود . . !

 


.
دســتــگــاه مــشــتــرک مـــورد نـــظــر از دســـت “دوسـتـــت دارم” هـــای دروغ تـــو خـــامـــوش اســــت،
لــطـــفا دیـــگر تــنــهــایــش بـــگـــذار


برچسب‌ها: بعضی ها, غمگین, اشک
+ نــــــــفس
نفـــــــــس
کـمـیّــت مهـــم نیــست !
کـیـفـیـت مهــمـــه کـــه تـــوام نـــداشتــی !

______________________
فهمــیـــده ام کــــه نفـــرت هـــم مـــثل دیـــگر احســـاســـات
مثـــل عشـــق ، قیـــمــــت دارد
تنـــفــــر را هــــم نبـــایـــد خــــرج هـــر کســـی کـــرد . . .


تمــــام زندگـــی ام را مــیـــدهـــم کـــه بـــرگردی
و هـــمین کـــه بـــرگـــشتی بــگــویم:
“دیگر نمی خواهمت گــ ــمــ ــشــ ــو”


پـــر گرفــتـم
حتـــی پــــرواز را هــــم تــجـــربـــه کـــردم
ای کــــاش زودتــــر مــی رفتــــی . . .
.
___________________________________

بــــه بــعــضی هــــا هـــم بـــایـــد بــــا متــــانــت خــــاصـــی گــفـــت :
لطفــــا یــــه دهــــن بـــرامـــــون خفــــه شـــو
بعــــضــیا هــــم مثــــه ایــــن دیـــوارای تــــازه رنــــگ شــــده مــیــمــونــن ؛
فقــــط هســـتـــن ولــــی نمیشــــه بهشـــون تکــــیـه کــــرد ،
اگــــرم تکیــــه کــنـــی ســــر تـــا پــــای خـــودتـــو کثیــــف کــــردی …

_______________________________
محـــبـــت هــــایـــت را شـــمـــردم !
درســــت بــــود امــــا ایـــن عشقــــت را پـــس بگــــیر ، گوشـــــه نــــدارد …بــــه بعضیــــا بــایـــد گفــــت :
شمــــا سیــــرابـــی گـــــاوم نیــستـــی چـــه بـــرســــه بــــه جیــگــــر مــــا !!!


_________________________

عــــاشق آن لـــحظــه ام کـــه نه از تــــو و نـــه از تــعــلــقـــات تــــو خــبـــری نــیــســـت . . .درد مـــــن چشمـــــانـــی بــــو د
کــه بــه مــن اشکــ ! هدیـــه میــــداد و بــه دیگــــران چشمــــــــکــ ـ ـ  ـــ !


_______________________________________

حـــالا کـــه رفتـــه ای
حســــابـــی کـــه هــــوا را بـــی مـــن نفـــــس کشــیـــدی
ســــر دو راهــــی کـــه رسیـــدی، بـــه چــــپ بـــرو
بـــه جـــهنــم خــتـــم مــی شــــود !بــــرای ِ هــر کـس کـه رفــتـنی سـت ،
فــــقـط بــــایــــد ..
کنــــار ایــستــاد ..
و ..
راه بـــــاز کـــــرد !
بــه هـمـیـن ســـادگــــی !


______________________________

بـــبــند در آن دلــــت را … کــــه بــــه روی هـــمـــه بــــاز اســـت
یــــخ کــــردم …هـــرکــــس بــــه طـــریـــقی دل مــــا مـــی شــکـــند
امـــــا تــــو خیـــلی خـــلاقـــیـــت بـــه خـــــرج دادی . . .


نـشـستـه ام…
بـــیـاد ِ کــودکــی هـــایــم ،
دور ِ “غــلـط“هــا ،
یـک خــط ِ بـستـه مـی کـــشـم !
دور ِ تــــــــو !

_________________

________________

بعضیـــــا ﻣــﺜــﻠﻪ ﺩﺳــﺘـــﻪ ﺻﻨـــﺪﻟــی ﺳﯿﻨـــﻤـــﺎ ﻣــﯿﻤــﻮنـــن .!
ﻣﻌــﻠـــﻮﻡ ﻧﯿــﺴـــﺖ ﻣــــﺎﻝ ﺗـــﻮﺋﻪ ﯾـــﺎ ﺑﻐــــﻞ ﺩﺳــﺘـــﯽ


نــگـــران اشـــک هــایــــم نبـــــاش !
از لبخــنـــدم بـــترس کــــه معــنــایـــش اشـــک هــــای فـــردای تــوســـت


اگــــر وجــــدان هــــم فـــروشــــی بــــود، بــــرای خـــریـــد تـــمـــایــلـــی نــــداشــتـــی 

_______________________________________

بـــر عــکــس فــــلـش مــمـــوری هـــا کــــه روز بـــه روز کـــوچــکتــــر مـــی شـــونـــد و پــــرظـــرفیـــت تــــر
بـــعـــضــی آدم هــــا روز بــــه روز بـــزرگــتـــر مـــی شــــن و . . .
بـــی ظـــرفــیـــت تــــر


بــودن بــــا بــعــضــیا لــــیــاقـــت نــمـــی خــــواد ، اعــصــــاب مـــی خــــواد !برچسب‌ها: لیاقت, سادگی, تنهایی
+ نــــــــفس
نفـــــــــس

روی هر کسی که دست گذاشتیم .....روی ما پا گذاشت
حمـاقـت یـعنـﮯ مـن کـه
اینقــدر میــروم تـا تـو دلتنـگ ِ مـن شـوﮮ!
خـبری از دل تنـگـﮯ ِ تـو نمـی شود!
برمیگردم چـون
دلـتنـگـت مــی شــومشــایـد زنــدگـﮯ ِ آن جشــنی ِ نــبــاشــه کــه آرزویـــش را داری امــــاحــالا کـــه بـــه آن دعــــوت شــــدی شـــــاد بــــاش 


برچسب‌ها: حماقت و دلتنگی
+ نــــــــفس
نفـــــــــس


تـــــو هــــــم شــــــده ای انــقـــلاب زنـــدگــــی مــــن،

حـــــالا هـــــر چـــیــــز در زنــــدگـــــی ام تـــــاریــــخ دار شــــده …
قـــــبــل از تــــــو ...
بـــعــــد از تـــــــو ..بــــــا کـــســــی رابـــطــــه ی احـــســــاســـی بــــر قـــــرار کــــن کـــــه :
نـــــه تــنــــهـــا افـــتــخـــار مــیـــکــنــه کـــــه تــــو رو داره !
بــلــکـــه حــــاضــــر هــــر ریــســـکـــی رو بـــکـــنـــه ،
کـــــه فـــقــــط کـــنــــار تـــــو بـــاشــــه ... !!!
غــــیـــرت یـــعـــنـــی ایــنـــکــــه نــــذاری از غـــیــــر آســـیــبـــی بــــــه عـــزیــــزت بــــرســــه
نــــــه ایـــنـــکه خـــــودت بـــشــــی بــــــاعــــث عـــــــذاب....بــدتـــرين درد
انــــتـــظــــاره !
انـــتـــظـــاره حــــتــــي يــــــك تـــمــــــاس.خــــــــدایــــــا___________________________________یــــــادت هـــســـــت؟
دســــتـــشوگـــــرفـــــتم آوردم پــیـــشت گــــفـــتم مـــن فـــقـــط ایـــنــــو مـــیــــخـــوام
گــــفـــتی ایــنـــکــه خــیـــلـــی کـــمــــه بـــهــــتر از ایــنــــو بــــــرات گـــــذاشـــتــــم کــــنــــار
پـــــامــــو کـــوبــیـــــدم زمـــیـــــن و گـــفـــتــم مــــن هـــمــــیـــن و مـــیـــخــــوام
گــفـــتـــی آخــــــه نـــمـــیــشه قــــــول ایـــنـــو بـــــه کســـــه دیــــگـــه ای دادم____________
خـــــداجـــــون دمـــت گـــــرم تــــنهــــایی رو دادی بـــــه مـــــن
آخــــــه نــــوکــــرتــــم ..........مــــــا کـــــه مـــثـــل خــــودت نمـــیشـــیمبــــه ســــلامتــیـــه اونـــــــی کــــــه تــــــو عصبــــــانـــیـــت خـــــواســـــــت آرومـــــم کنـــــه....
هــــر چـــــی از دهـــنــــم درومــــد بــهــــش گــفـــــتم.... آخـــــرش فــقـــط گــفــــت : بـــهتــــــری ؟!


هـــــی رفـــیـــــــق . . .
زیـــــــادى خـــوبـــــى نـــکــــن !!!
انـــســـــان اســـت، فـــــرامــــوشـــکار اســـــت !!!
از تنهــــایـــــى اش کــــــه در بیــــایـــــد تنــهــــایـــــى ات را دور مــیـــزنــــد !!!
پـــشـــت مــــى کـــنــــد بـــــه تـــــو , بــــه گــــذشـــتــــه اش !!!
حـــتــــی روزى میــــرســــد کــــــه بــــــــه تـــــــو میــگـــویـــد: شـــــما...ایـــــن روزهـــــا…”بــغـــض” دارم!
گـــریــــه” دارم!
تــــــــا دلت بخواهـــــــد…
آه” دارم…!
ولـــــی “بـــــازیـــگر”خـــوبـــــی شــــده ام…
''می خنــــــــدم''
دلــــــم تکــیـــه کــــــــردن مــــی خــــواهـــــــد... بـــــه یــــک آغــــــوش!!
آغّـــوش بــــی پـــــروا !!!
کــــه زنـــانــــه هــــایـــــــم را بــــــه او بســـپـــــارم...
آغـــــــوشــــی کـــــه بـــــــرای هـــمــیـــشــــه از آن او بـــــاشـــــــم... تــــــا تــــــه هســتـــی ...♥♥مــــــرد رویـــــایــــی مـــــن کســــیـــه کـــــه:

حتــــــی وقـــتــــی مثــــل ســـگ و گــــــربـــه بـــــه جـــــون هـــــــم افـــتـــادیــــم
شـــــب نـــــذار از بــغـــــلش جــــــــم بــــــخـــورم ...
بــــگـــــه: آشـــتــــی نکـــردیـــــــماااااا

ولـــــی مـــــن بـــــی تــــــو خـــــوابــــم نــمــیـــبـــره


درد داره وقـــــتــی نــبـــاشـــی و کـــســی نــبــودنـــــت رو حــــس نــکــنـــه ...!!!برچسب‌ها: بـــی کـــسی, تــــنــهــایــی, درد
+ نــــــــفس
نـــــــــفس

وقـــتـی رفــتــی تــــا آخـــر بـــرو

وقــتــی مـــونــدی تــــا آخـــر بــمـــون

ایــــن تـــن خــســـتــه اســت ...

از نــیــمــه رفــتـــن هـــــا ...

از نـــیــمــه مـــانـــدن هــــا ...دخـــتــر: شــنــیـــدم داری ازدواج مــی کـنـــی .. مـــبــارکـــه .. خـــوشـــحـــال شـــدم شــنــیــدم..

پــســــر: مـــمــنـــون...انــشــــالـلـه قــسـمــت شــمــــا..

دخـــتـــر: مـــی تــــونــــم بــــرای آخـــریــــن بــــار یــــه چـــیـــزی ازت بـــخـــوام؟؟؟
...
پــســـر: چــــی مــــی خــــوای؟

دخـــتـــر: اگــــه یــــه روز صــــاحـــب یــــه دخــــتــر شــــدی مـــی شـــه اســـم مــنـــو روش بــــذاری؟

پـــســــر: چـــــرا؟ مـــــی خــــوای هـــــر مـــوقــع کـــــه نـــگـــاش مـــی کـــنــــم ..صــــداش مـــی کـــنـــم درد بــــکشــــم؟؟

دخـــتــــر: نـــــــه.. !! آخــــه دخـــتـــرا عـــاشــق بـــابــــاهــــاشــــون مـــی شــــن..
مــــی خــــوام بـــفــهــمــی چـــقــــدر عــــاشـــــقت بـــــودم...دنــــبال کســــی نــیـــســـتـم کــــه وقــتــــی میـــگـم مـــیــــرم..
بــــگـــه : " نـــــرو "
کـــســــی رو مـــیـــخــــوام کـــــه وقـــتــــی گــفــتــــم مـــیــــرم بـــگــــه :
" صــــبـــر کــــن مــنـــــم بـــــاهـــــات بـــیـــــام، تـــــنها نــــــــرو "
متاســفانه بزرگتــــرین اشتبـــاه مــا تو زنــدگـــی اینـــه کـــه هـــر موجـــود دوپایـــی رو آدم حســــــاب میــکنیـــم!!
دلــــخـــوش نـــبــــاش از ايــنـــکــه هـــرروز بـــايـــکـــی هـــســـتــی !
ايـــنــکــه هـــرکــســـی مــی تـــونـــه بـــاتـــو بــودنــــو تـــجــــربــــه کــنــــه
نـــشــونــــه ي بـــي لــيــــاقــــت بــــودنـــتــــه..!!


________________________________________

خــــیـــانــت تـــنـــها ایـــن نــیــســت کــــه شـــب را بــــا دیـــگـــری بـــگـــذرانـــی ...
خـــیـــانـــت میـــتــوانـــد دروغ دوســـت داشـــتــــن بـــــاشــــد !
خیــــانـــت تـــنـــها ایــــن نــیـــســـت کــــه دســتـــت را در خـــفــــا در دســـت دیـــگـــری بـــگــذاری ...
خـــیـــانـــت مـــیــتــوانـــد جـــاری کـــردن اشــــک بــــر دیــــدگــــان مـــعــصـــومــــی بــــاشـــد!
هــــر کـــه بـــــا احــســـاس شــــد خـــواهــــد شــکســـت ، ایــــن جـــواب ســــادگیـــســـت..بـــعضـــی زخـــمـــها هـــست .. کـــه هــــر روز صـبـــح ، بــــایــد روشـــونُ بــــاز کـــنـــی ، نـــمـــک بـــپـــاشـــی ! تــــا یــــادت نــــره .. دیــــگه ســـراغ ِ بــــعــضـــی آدمــــا نبــــــــاید رفــــت !!
آدمـــا بـــایـــد یــکیـــو داشــتـــه بــــاشــــن کـــه هـــر وقـــتـــی خــســـتـــه و پـــکــر و داغـــون و عــصبـــیــو مـــریـــض بــــودن ازت نــپـــرســـن چـــــرا؟
فــقــــط دســتـــت رو بـــگـــیـــرن و بــگــــن :
"بـــلـــنــد شـــو بـــریــــم یــــه دور بـــزنـــیــم، دوســـت نــــدارم ایـــن شــکــلـــی بــبــیــنــمــت..
او بـــه افـــتــــادن مـــــن در خــیـــابـــان خــنـــدیــــد !
و مـــن هــــمــــه حــــواســـم بـــه چـــشــمــــان مــــردم شـــهر بــــود کــــه عــــاشـــق خــنـــده اش نــــشـــونـــــد ..


برچسب‌ها: خیــــابان, مریــــض, زخــــم
+ نــــــــفس
نـــــــــفس
…متــــــــرســـک گــفـــتــــ: ایـــــ گـــنـــدمــــ تـــــو گـــــواه بــــــاش مــــرا بـــــرایـــ تـــــرســــانـــدن آفـــــریــــدنــــد امـــــا مــــن عـــــاشـــق پــــرنــــده ای بـــــودم کـــــه از گـــــرسنــــگی مـــــرد...همــــه تـــفـــاوت مـــــــا ایـــــنـــ اســــتـــ: تـــــو بــــــه خـــــاطــــر نــــمـــیـــ آوریــــ ، مـــــن از خــــاطـــر نــــمـــی بـــــرمـــ


                   ______________________________________________


واحـــــد انـــــدازه گــــیـــریِ فـــــاصــــلــهمــتــر ” نـــیــســـت ؛

اشـــــــــــتـــیــــاق ” اســـت ..

مــــشـــتـــاقـــش کــــه بــــاشـــی ، حــــتـــی یـــــک قــــدم هــــم فـــــاصـــلـــه ای دور اســـــتحســــادت نــــکــن! … ایــــن کــــه بـــعـــد از تـــو بـــغـــل گــــرفــــتــــه ام …

زانــــوی غـــــَم اســــت
...


از حـــــســـاب و کـــتـــاب بــــازار عشــق
هـــیــچ گــــاه ســـر در نـــیـــاوردم !

و هـــنـــوز نـــمی دانـــم چــــگــــونــــه مــــی شـــود

هــــربــــار کــــه تــــو بــــی دلـــیـــل تــــرکـــم مـــی کـــنـــی

مــــن بــــدهــــکــــارت مــــی شــــوم ؟تــــو بــــه احــســـاســـت بــیـــامــــوز نـــفـــس نـــکشــــد

هــــوای دل هــــا آلـــودســـت ایـــنــجـــا

فــــاصــلــه یــــک عـــشــق تــــا عـــشـــق بـــعـــدی

یــــک نــــخ ســیــــــگار اســــــت . . . !نـــــداشــــتــن تــــو یــــعنـــی ایـــنـــکه دیــــگری تــــو را دارد
نــــمی دانــــم نــــداشـــتــن ات ســـختــــ تــــر اســـت یــــا تــــحمــــل ایـــنــکه دیــــگـــری تـــو را داشـــته بــــاشـــــد . . .


برچسب‌ها: سیــــــگار, احــساسات, عــــشق
+ نــــــــفس
نـــــــــفس
دستهایت؛
تنها بالشی است که وقتی سر بر او دارم
کابوس نمیبینم . . .
از انســــان هـــای احســـاساتــی بـیشتـــر بـتـــرسیـــد؛
آن ها قـــادرند ناگهــــــانی،
.
.
.

دیگــــر گــریـه نکـننــد؛
دوسـتــــ نــداشتـــه بــاشـنـــد؛
و قـیـــدِ همـــه چـیــز را بــزننــد،

حتـــی زنــدگــــیشاید برایت عجیب است این همه آرامشم!
خودمانی بگویم به آخر که برسی دیگر فقط نگاه میکنی...


اگر روزی رسیدی که من نبودم
تمام وصیتم به تو این است
" خوب بمان "
از آن خوب هایی که من عاشقش بودم..!
_*_*_


خدایا ...!
گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک ،
این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک ...
این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور ..الــان خــــیلی ازت دورم  خیلـــــی زیــــاد..
_*_*_


دلم برايت تنگ تر ميشود...

راه مي افتم بدون چتر...

من بغض ميكنم...
آسمان گريه...

آدمها عادت می کنند

به هر چیزی
حتی به خنجرهایی که از پشت می خوردند...!یگذار هر کسی هر چه دوست دارد بگوید..
هم اینست که تو دردانه ی منی..
و من از تمام خوبی های دنیا فقط و فقط تو را میخواهم..♥
گر چه نه اسمت کنار اسم من..
نه سقفت هم سقف من ...
نه دستت در دست من است...


فرقی نمی کند !!!
بگویم و بدانی ...!
یا ...
نگویم و بدانی...!
فاصله دورت نمی کند...!!
در خوب ترین جای جهان جا داری ...!
جایی که دست هیچ کسی به تو نمی رسد :

دلم......!!!

وقتی با گفت و گو مشکلتون حل نشد

وقتی بحثتون به بن بست رسید
فقط بغلش کنید
محکم ، محکم ، بعد بهش بگین دوست دارم دیونه  ... ♥


عشق های واقعی وفادارند...

اونا وقت ندارن دنبال کسی دیگر بگردن،

چون مشغول پیدا کردن راه های جدیدی
برای دوست داشتن شریک زندگی خودشان هستند.... ♥♥آن دورتر ها سراغ هیچ زنده ای را نگیر
اینجا کسی هست
که کارش به هوای تو
مردن است
درست در آغوشت ...
آن دورتر ها سراغ هیچ زنده ای را نگیر
اینجا کسی هست
که کارش به هوای تو
مردن است
درست در آغوشت ...


چــــــقدر لذت بخشه...
وقتی انتظارش رو نداری و دلــــتنگشی..
برات SMS بیاد از طرفش بگه : هنوز قهری؟؟
و تو با لبخند جواب بدی نه عزیزم ♥بعضی وقتا هست که دوس داری کنارت باشه…
محکم بغلت کنه…
بذاره اشک بریزی راحت شی….
بعد آروم تو گوشت بگه: ” دیوونه من که باهاتم “
ღ ღ


دلـــــــــم عـجـیب تـنــــگ شُـــــده بــــــــَرای تمـــام لحظــه هـآیـــی

کـه دلــت عـَجـیب بـــــــــَرایـَم تنـــــگ مـــی شُـد
ღ ღازدنیا چیز زیادی نمیخواهم...
فقط دوست داشتم دنیای کسی باشم
... و او نیز دنیای منبه گوش خدا برسـ ـانيد
حوّای اين آدم سالــ ـهاسـ ـت که رفته استـ..
اين آدم تنـ ـها را برگرداند پيـ ـش خودش
بهشتش را نميـ خواهد
به جهنمش هم راضیـــ..
هر جايی باشد به جز اين دنيا
اين دنيا زيادی بوی حوّا گرفتـــ ـــه است !!!
ღ ღ
درد دارد !
وقــتــ ـی میـ ــرود ..
و هـمـ ــه می گــویـنـ ـد : دوستــ ــت نــداشـــ ـت ...
و تـ ـو نمـی تــوانـــی بـه هـمه ثــابـــت كــنــــی
كه هــرشــ ــب
بــا عـاشـ ـقانـه هــایــ ـش خـــوابت می كـــرد
ღ ღآنكـ ـه دسـ ـتش را اينـ ـقدر محكـ ـم گرفتـ ـه اي...

ديـ ـروز عاشـ ـق من بود.. دسـ ـتانت را خسـ ـته نكن....

محـ ـكم يا آرام.... فـ ـردا تو هم تنـ ـهايی
ღ ღ
بهتر از جمله " دوستت دارم "
جمله " بهت اعتماد دارمه "
هرکسی میتونه هرکیو دوست داشته باشه...
ولی به هرکسی نمیشه اعتماد کرد...سخت است وقتی از شدت درد
گلو درد میگیری...

و همه میگویند لباس گرم بپوش...
ღ ღ


نه اسمش عشق است
نه علاقه ، نه حتی عادت ...
حماقت است دلتنگ کسی باشی
که حتی گوشه ای از دلش با تو نیست ...!!!یه وقتایی خودمو بغل می کنم ؛
و می گم :
غصه نخور دیوونه !!!
من که باهاتــــــــــم ....

....تلاش برای زنده کردن یک رابطه از دست رفته
مثل اینه که بخوای یه چای سردشده رو با ریختن آب جوش گرم کنی
نه رنگش مثل اول میشه نه طعمشلحظه هايي است
كه بي هيچ دليلي حال خوشي نداري،
نه خودت ميفهمي كه دردت چيست
و نه ديگري.
شده تو هم تو این لحظات قرار گرفته باشی ؟برچسب‌ها: تــــنها, غمگـــین, بیکــس
+ نــــــــفس
نـــــــــفس

دلتــنگــیــــــ چـــــه حـــــســ بـــــدیــــ اســــتـــ....
تـــنــهـــایـــی چــــه حــــســـ بـــــدیـــ اســــتـــ
کــــاشــ...
پــــــاره ایــ ابـــــر مـــیشـــدمـــ
دلــــمــ مـــهربــــانـــی مـــیــ بـــاریـــد
کــــــاشــ نـــگــاهـــمــ شــــرار نــــور میـــشــد
اشتـیـــ میدادشــ
و
کــــه دوستــــ داشــتنــ چـــه کـــلامـــ کـــامـــلیـــ اســـتـــ
و
مـــن...
چـــقدر دلـــمــ تـــنــگــ دوســـتـــ داشـــتـنـــ اســـتــــ...

روزهــــا رو میـــگذرونـــمــ....
تــلــخـــ ،شیــریـــنــــ، سخــتــــ....
ایـــنـــ نــیــز بــگذرد ...
بــــه نــظــرمــــ ایــنــ روزهـــا تـــجــربـــه خـــوبــیـــ مـــیــشــه
صــــبــور تــــر میــشــمــ شــــایــد مــــهربـــونـــ تــــر شــــایـــدمـــ ....
احـــســـاســـ مـــیکـــنــم...
بـــیـــ خـــیــالـــ...
مــــنـــ روز بـــه روز بـــــه شــــادیـــ،مـــوفــقــیــتــــ،خــوشــبــخــتـیـــ،خـــوووبیــــ هـــا نـــزدیــکتــر مــیشــمــ
خـــــــدایـــا شـــــــــــکرتـــــ....

گــــاهیــــ نـــیـــاز داریــــ بـــه یـــه آغـــوشـــ بـــیــ مــنــتـــ...
كــــه تـــو رو فـــقـــط و فــقــط واســــه خــــودتــــ بـــخــواد...
كــــه وقـــتــیـــ تــــو اوجـــ تـــنــهــاییـــ هســـتــیـــ بـــا چـــشمــــاشــــ بـــهـتـــ بـگــــه...
هـــســتمـــ تـــا تـــه تـــهــشـــ...

خــیــلــیـــ ســخــتِـــ نــگــه داشــتــنِـــــ بــغـــضـــ پـــشتـــ تلـــفنـــ !!!
مــــخــصــوصـــاً وقــتـــیـــ کــــه مـــیـــخـــوایــــ نـــفــهــمــه هــی قـــورتـــشـــ مــیــدیــــ هـــیــــ…..
امــــا آخــــر هــــمـــ چــیــکـــه چـــیـــکـــه اشـــکــــاتـــــ گـــونـــه هــــاتــــو خــیــســـ مـــیـــکــنــه
اونـــــ مـــوقـــعســـتـــ کـــه یـــهـــو تـــلفـــنُــــ قـــطــعـــ مـــیــکنــیـــ بـــعــدشــمـــ میــگــیـــ خــودشـــ قـــطــعـــ شــــد
بـــه خـــــدا خـــیــلیــــ درد داره


کـــــاشــــ فــقــط یــکـــــ نــفـــــر بــــود کـــــه وقـــتــیــــ بــغــضــــ مـــیـــکردمـــــ
بــــغــلــمــــ مـــیــکــردو مـــیــگـفــتــــ ،گـــریـــــــه کنیــــ میکشتمتـــا ... !گـــــریــــه امـــــ مـــیــگـــیــرد ؛

وقـــتـــیــــ مــیــبــیــنمـــ کســـیــــ کـــه هـــمـــه دنــیـــایـــــ مــــنــــ بـــــود ....

مــنــتــــ دیــــگـــریــــ را مـــی کـــشـــد ... !!


برچسب‌ها: غم, ناراحتی, گریه
+ نــــــــفس
نـــــــــفس


از کسی که دوستش داری ساده دست نکش !
شاید دیگه هیچ کس رو مثل اون دوست نداشته باشی
و ازکسی هم که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن
چون شاید
هیچوقت
هیچ کس
تو رو به اندازه اون دوست نداشته باشه !
 یکی را برای همیشه دوست دارم ،کسی که هرگز باور نکرد عشق مرا !
کسی که هرگز اشکهایم را ندید و ندید که چگونه از غم دوری و دلتنگی اش پریشانم,چقدر دوست داشتم یک نفر از من می پرسید:
چرا نگاه هایت آنقدر غمگین است؟
چرا لبخندهایت آنقدر تلخ و بیرنگ است؟
اما افسوس که هیچ کس نبود ...
همیشه من بودم و تنهایی پر از خاطره ...
آری با تو هستم ...!
با تویی که از کنارم گذشتی...
و حتی یک بار هم نپرسیدی،
چرا چشمهایم همیشه بارانی است...!!


منتظـــــــــر نبـــــــــاش....
تــــــــو خــــ ـــودت رفتـــــــي......
دیگـــــــــر از دلتنگــــــــي هـــــم بميـــــــرم ..
صدايـــــت نميکنــــــم که برگــــــرديدروغ بگو ؛ تا باورت کنند....!!
آب زیر کاه باش ؛ تا بهت اعتماد کنند....!!
بی غیرت باش ؛ تا آزادی حس کنند ....!!
خیانت هایشان را نبین ؛ تا آرام باشند ....!!
کذب بگو ؛ تا عاشقت شوند........!!
هرچه نداری بگو دارم , هر چی داری بگو بهترینش را دارم ....!!
اگر ساده ای ؛
اگر راست گویی ؛
اگر باوفایی ....
اگر با غیرتی !
اگر یک رنگی ....

همیشه تنهایی ... !!! همیشه تنها .......!!
من دیگه حق ندارم بغلش کنم ...
خدایا اگه بغضش ترکید و گریه کرد
تو به جای من تو آغوشت بگیرش تا آروم بگیره لطفا!
میـــــــان مانـــــدن و نمانـــــدن
فاصـــــــــله تنها یك حرفــــــ ساده بود
از قــــــول من
به بــــــاران بے امان بگو :
دل اگــــــر دل باشد ،
آبـــــــ از آسیابــــــ علاقــــــــه اش نــــمے افتــــــد

آهای !!! روی احساسم پا نگذاریــد ..لیز میخوریــد
چون آنقــدر مرا سرد کرد
.... از خودش .. از عشق ..کــه حالا بــه جای دلبستن یخ بسته ام

هرکس به نوعی تنهاست
تنهایی به این معنا نیست که هیچکی دوروبرت نباشد..
تنهایی به این معنیه که اونی که تمام زندگیته برای تو نباشد!!!
و من تنهام!حرفش را ساده گفت و رفت:من لايق تو نيستم! اما نميدانم خواست لياقتم را ياد آوري كند يا خيانت خودش را توجيه كند!!!


سلام
ای تنها کسی که مرا ازخود وزنگی ام بیزار کردی
این روزها سخت گریان و
پشیمانم که چرا فریب دروغ هایت را خوردم
حق من نبود...


بعضی وقتا مجبوری...تو فضای بغضت بخندی..
دلت بگیره ولی دلگیری نکنی..شاکی بشی ولی شکایت نکنی ...
گریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شن...
خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری...
خیلی ها دلتو بشکن و تو فقط "سکوت" کنی...!!!!تنهایی یعنی...
کسی نباشه بهت بگه:
دوستت دارم...
و بی تو نمیتونم...
تنهایی یعنی...خودت با خودت عاشقی کنی!!!
نه با هر کس و ناکسی.خدایـــــــــــا
دخـلـَم با خرجـم نمیخواند ،
کم آورده ام ،
صبری که داده بودی تمام شد ،
ولی دردم همچنان باقیست !!!
بدهکار قلبم شده ام
میدانم شرمنده ام نمیکنی
باز هم صبـــــــر میخواهم


برچسب‌ها: مــن, تــنهایی
+ نــــــــفس
نـــــــــفس
فقـــط میتوان
نگــــاه کَرد
و بی صـــــدا شکست . . .
_*_*_


عبــــــور...
یعنی....
من ....
که از همۀ حسِ سرد و بی تفاوتت آروم و عاشقانه میگذرم..!!!
....


چه قدر سخته منطقی فکر کنی...
وقتی احساساتت داره خفت میکنه...


میگوینــد: بــاران کــه میزنــد ,
بــوی ” خــاک “بلنــد می شــود…
امــا ,اینجــا بــاران کــه میزنــد ;
بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود…!
عادت نــــدارم درد دلم را ،
به همـــه کس بگویم ..! ! !
پس خاکـــش میکنم زیر چهره ی خنــــدانم.. ،
تا همـــــه فکر کنند . . .
نه دردی دارم و نه قلبــــــــــی .


دلم برای شنیدنِ یک دوستت دارم صـــــــــــــادقانه.....
تنگ شده .. !!

چقدر سخته پس از پشت سر گذاشتن کلی خاطره ی قشنگ...
با بی اعتنایی و بی تفاوتی بهت بگه:
هر جور راحتی کسی مجبورت نکرده بمونی!!!

....

برای دلم دعا کنید ...
دلم خواب بی کابوس میخواهد ...
دلم کمی خدا می خواهد ...
کمی سکوت ...
کمی اشک ...
کمی بهت ...
کمی آغوش آسمانی ...
مـــــــــــرگ...من خیــلیـ وقته از کسـی ناراحت نمیشـم...
تمامـ سختیش یه خنــده زورکـیه...
و شونه بالا انـداختن الکیـه...
خیلـی وقته خیلی چیــزا رو میدونم و خودمـــو میزنم به ندونستنشون...
سختیش یه لحظه حرف عوض کردن و بیـخیال شدنه...

دختری که هر چیزی رو که تو دوست نداری میزاره کنار
دختری که همیشه با حوصله جواب اس ام اساتو میده
دختری که وقتی تو یه جمع میرین دستت رو محکم تر میگیره
دختری که تو سرما اگه یخ ام بزنه ، دستتو ول نمیکنه بزاره تو جیبش
دختری که هیچ کسی جز تو به چشمش نمیاد
دختری که وقتی داری چیزی میگی خیـره میشه تو چشمات
دختری که واست نینی میشه ، جوجو میشه تا تو بخندی
همونی که حاضره برات هرکاری بکنه !

يادت باشه ..!!
این دختـر رو نباید اذیت کنی ...
اولــين بــار نيــست كــه گــريه ميكنم ؛

امــا اولين بار است كه گــريه آرامــم نمــي كنــد...!!!مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟
بـگـذارسـخـت باشم و سـرد !!
بـاران کـه بـاریــد ... چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه !!!
خـورشـیـدکـه تـابـیـد ... پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!!
اشـک کـه آمـد ... دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!!
او کـه رفـت نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت


بعضی وقتا مجبوری تو فضای بغضت بخندی.
دلت بگیره ولی دلگیری نکنی.
شاکی بشی ولی شکایت نکنی .
گریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شن...
خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری
خیلی حرفارو بشنوی ولی نشنیده بگیری!
خیلی هادلتو بشکنن و تو فقط سکوت کنی..


هیچ وقت دلِ اونــایــی کِ گــریــه شــون بــی صــداســت رو نــشــکـنیــد . . .
ایــن آدمــا هــیــچــکــسُ نـــدارن کــِ اشــکــاشــونُ پــاک کـــنــه . . .


برچسب‌ها: گــــــریه, تـــنهایی
+ نــــــــفس
نـــــــــفس
 دروغــــ   مِِیــگفــت  دِیـــگریـــ  را  دوســت  مـــیداشـــت  بـــارهـــا گفــــتمـــ :


            دوســـتـمــ  داریـــ  ..؟؟ گــفــت  آریـــ 


تــــا دِیــــریـــ  خـــامــوشــ  بـــود و آخـــــر از پـــــایـــ شـــکیـــب افتــــادمـــ  و گفــــتمـــ :


راســــتــ  بــــگـــو تــــو را خــــواهـــمـــ  بــــــخــشیـــد  آیــا دلـــ  بـــه دیــــگریــ  بســـتیــ ؟؟
گــــفــت : نــــه

فــــریــــاد  زدمــ راســـتشــ را بـــگو هـــرچه هــــستـــ تــــو را خـــــواهـــمـــ بـــــخشـــید


راز نگـــــاهــتــــ  هـــرچـــند ســــنگیـــنـــ  بــــاشــــد خــــــواهـــمــــ  گــــذشـــــت عـــــا قـــــبــــت  بـــا آرزوِیـــــ  فراوانـــــــ  پیــــشــ  آمــــد و گــــفتـــ :مـــــــرا بـــبــخـــشـــ دیــــــگریــــ را دوستــــ دارمـــــــگـــــفتــمــــ حـــــالــا کــــه ســـــالـــ  هــا  تــــو بـــه مــــنــــ دروغـــ گــفتـــیـــ


اینــــبار همــــ مــــن دروغــــ میـــــگویـــمـــ  : هــــــرگــــز تـــــورا نـــــخواهـــــمـــ
بــــــخشــــید..!ایــــــنجــــا  کجــــاستــــ ؟؟

ایــــنجــــا  آســــمانــــ  ابــــریــــستــــ × عـــــشـــقـــ مـــوجــــودیــــتــ نـــــدارد

هــــوســ  حــــکـــمـــرانـــ  × مــــطــلــقـــ اســــتـــ


ایــــنجـــا هــــمــه یــ دیـــروز هــــا خــــــرابــــ اســـتـــ


پـــــلــه هــــایـــ  فــــردا شـــــکســـته اســـــتـــ 

وســــکونــــ  حــــرفــــ اولـــــ  را مــــیزنـــــد

ایـــــنجـــا همــــه یـــ  ســــر هـــــا خــــــمیده انــــد

و بـــــوفـــ بــــه جـــــایــــ  قــــمریـــــ نشـــستــه استــــ 

ایـــــنجـــــا کجــــــاســــت..؟؟؟؟برچسب‌ها: ســـکوتـــ
+ نــــــــفس
نـــــــــفس
مــــن و تـــــو سیــــــگار
عـــــروسی مـــــان خـــــوب بــــرگـــزار شـــد…

حـــالا در خــــانــه خــــودمـــان نشــســته ایـــم و ایـــن اولــــین شــــب آرامـــــش مـــاست، هــــنوز لــــباس عــــروس و کـــــت شـــلــوار دامـــادی بـــر تــن مــان اســـت، خســــته ایـــم و ایـــن شــیــرین تـــریــن خســـتگـی دنـــیاست کـــه پــس از ســـال هـــا بــه هـــم رســـیده ایـــم…
بـــــا هــــمان لبــــاس عــــروس بــــرمیـــخیـــزد و ۲ نــخ ســـیـگار میــــاورد و روی پــــاهـــایــم مینــشــیند ، یـــکی بـــر لــب مـــن و دیــگری بـــر لـــب او…
چــــشم هــــایــمـــان میـــخنـــدد…
مـــیدانـــیم امــــشب چــــه خـــبــر اســــت و ایـــن هـــم شـــیـریــن تــریــن ســــیگار دنـــیا خــــواهد شـــد…
چـــشم در چــــشم، دســـت در دســــت و چــــند پــــک عمــــیق و فـــضای خــــانه مـــه آلــــود میــــشود…

نـــاگــاه لای انـــگشـــتانم داغ میــــشــود و از ایـــن رویــــای شـــیریــن بــیــرون مـــی آیــــم…
یــــادم مـــی آیـــد تـــو ســـال هــــاســـت کــــه رفـــته ای بــــی مـــعرفـــت و مــــن هــــنوز بـــا هــــر نــــخ ســــــیگار غــــرق رویـــــای تــــو مــــی شــــوم…برچسب‌ها: مــــن و تـــــو سیــــــگار
+ نــــــــفس
نـــــــــفس


هيچ كس باور نمي كند

كه من

به خاطر صدايي كه

دوباره بشنوم

در كوچه هاي شبانه

تلف شدم ......  مردم

تو صداي دل انگيز پيانويي بودي

كه در يك شب مهتابي

در كلبه اي مجهول به گوش مي رسيد

هيچ كس باور نمي كند
من و سیگار و شب سرد

من و سیگار و یه کوچه

من و سیگار و نگاهت

من و سیگار و یه خواهش

من و آتیش و یه لبخند

من و آتیش و یه رویا

من و آتیش و جدایی

من و آتیش و تمنا

من و دود سرد و بی روح

من و دود و آرزوهام

من و دود حلقه ای شکل

من و دود و کنج دیوار

من و ته سیگار و گریه

من و ته سیگار و فریاد

من و ته سیگار و رفتن

من و ته سیگار و فردا

من هر روز و هر لحظه نگرانت مي شوم كه چه مي كني !؟
پنجره ي اتاقم را باز مي كنم و فرياد مي زنم
تنهاييت براي من ...

غصه هايت براي من  ...

همه بغضها و اشكهايت براي من ..
بخند برايم بخند
آنقدر بلند
تا من هم بشنوم صداي خنده هايت را...

صداي هميشه خوب بودنت را

دلم برايت تنگ شده
 دوســـتت دارم ...برچسب‌ها: مــــن, سیـــگار
+ نــــــــفس
نـــــــــفس

خدایا .. من همانی هستم که وقت و بی وقت مزاحمت می شومتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد 
همانی که وقتی دلش می گیرد و بغضش می ترکد، می آید سراغت


من همانی ام که همیشه دعاهای عحیب و غریب می کند

و چشم هایش را می بندد و می گوید

 

من این حرف ها سرم نمی شود.تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 باید دعایم را مستجاب کنی

 

همانی که گاهی لج می کند و گاهی خودش را برایت لوس می کند


همانی که نمازهایش یکی در میان قضا می شود و کلی روزه نگرفته دارد


همانی که بعضی وقت ها پشت سر مردم حرف می زند

 

گاهی بد جنس می شود البته گاهی هم خود خواه


حالا یادت آمد من کی هستم

خدايا ازت ميخواهم

 

عشقم تا ابد شاد باشد

_______________________________________


 تیغ

! ! !

آروم و عميق ميكشم روي پوستم . . . تيغ اول و دوم و سوم . . .

خون از رگهام ميزنه بيرون ، قطره قطره ميريزه روي سراميكاي

كف اتاق ،

ميرم فضا . . . همون فضا كه بيرون از دنياي تو بود ! بال مي

خوام ، با تيغ چهارم اوج ميگيرم . . .

ديگه كم كم داره حرفات از ذهنم پاك ميشه . . . با تيغ

پنجم ضعف ميكنم ، دستام ميلرزن . . .

زبونمو ميكشم روي بريدگيا . . . اين بار بغضم ميشكنه و به

 خاطر تمام بيكسيام اشك ميريزم . . . !

با تيغ آخر سقوط ميكنم . . . اينجا آخر دنياست ، اما

دنيام يه رنگه ديگه گرفته . . . !

 : بيا خوشي ها رو تقسيم كنيم سيگار ، حشيش ، عرق سگي ،

 اكس مال تو . . . !

تيغ مال من ! تو با خوشياي خودت اوج بگير ، منم با تيغ

خودم !

   گاهي وقتا هم ارتفاع قشنگه ، اوج . . . سقوط . . . آخر دنيا . . .

___________________________________________

قصاص

 

تیــغو کشــــیدی رو رگـــــهام چــــــه زجـــــری کشـــــیدم حالا ایــــن دنــــــیام

 

بـــه خـــــدا مــــن ایــــنجا بــــیـــدارم از دیــــدنش پـــــای دار بــــــیزارم

 

خــــــــــــداااااااا

 

عـشـــــقم هــنـــــوز مــــی تــــونه باشـــــه بــــی مــــــــن بـــــزار باشـــــــه ,نیـــــاد پـــیشــــم

 

بـــــــه خــــــــدا مـــــــن ایـــــنجا بــــــیدارم از دیــــدنش پــــــای دار بــــــــیزارم

 

آخــــــه خــــــودم تــــــیغو دادم تــــــو دستـــــهاش کشـــــــید تــــــیغو,پـــاشـــــید خـــــونم رو اشــــکاش

 

روحـــــــم ,امــــــا دارم بـــــــازم بــــــراش احســــــاسی تـــــــو رو خـــــدا نکنـــــیدش زنـــــدانـــــی

 

کشـــــت منــــو واســـــه احســــاســـش تـــــو رو خـــــــدا نـــکنـــید قصـــــاصــــش

 

درســـــــت بـــــــی وفــــــا بـــــــود ولـــــی وقــــــت رفـــــتن دســــتــهام تـــــوی دستـــــهای نـــــا آشـــــنـــاش بــــــود

 

نــــزاریــــد گریــــــــه کــنه آخــــه چشــــــــماش دیـــگه نـــمی تـــونـــه واســـه مـــن ,بـــــازم خــــون بــبــارونـــه

 

تـــــــو رو خـــــــدا نــــــزاریـــــــــد یـــــه بــــیگــــناه بــــــه جـــــرم احســــاس بــــشه بـــــه خـــــاطــــر مــــــن قصـــــــــاص  

______________________________________

+چه بی منطق به چشمات میشه عادت کرد

توی دستای تو باید... به سیـگـارم حسادت کرد

ساعتا میسوزه. دقیقه ها دود میشه. و ثانیه ها خاکستر

گل سرخ خشک تو به حالم تاسف میخوره...

دیوارا نگاهم میکنن

تنهایی ذره ذره خوردم میکنه...


کارایی که کردم و نباید می کردم،همه کارایی که نکردم و باید می
 
کردم،همه کارایی که کردن و نباید می کردن، 

همه کارایی که نکردن و باید می کردن. تیغ،رگ،وسوسه ی
 
 زدن...گذشته:غمگین، حال: بی معنی، آینده: بی وفا.
 
تیغ، رگ،وسوسه زدن...چرا که نه؟ همه آدمای داستان زندگی من نقش
 
منفی اند، اصلا مگه صادق هدایت همه 

پرسوناژهاشو نمیکشت؟، شاید از ترس اینکه یه روز ازخودش جلو بزنن، و
 
دست آخرهم خودش رو کشت،شاید 

از ترس اینکه شاید از خودش جلو بزنه. من هم همه شخصیتهای داستانم رو
 
 کشتم،حالا نوبت خودمه. 

تیغ،رگ،وسوسه ی زدن...


اما تو،تو هنوز هستی،میتونم برای تو بمونم.
 


برچسب‌ها: تـــــیغ, خــــــدا
+ نــــــــفس